درباره ما

در دنیای امروزکه شتاب بی سابقه تغییرات فراگیر ، هرنوع راهبرد بلندمدت را بویژه در زمینه های بازرگانی و اقتصادی به چالش می کشد ، تشکیلاتی خصوصی از بدنه نهادهای غیرخصوصی بعنوان یک راه حل انعطاف پذیر زمینه ظهور پیدا کرده اند.

این تشکیلات توان مقابله قانونمند با نوسانات ناشی از تغییرات مزبور را دارند تا با بکارگیری ظرفیت های بالقوه علمی تجربی و نیروی انسانی مستعد ، امکان تداوم فرآیند بهسازی سیاست های بلندمدت سازمانها  و  نهادهای رسمی را فراهم سازند.مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر نیز تشکیلاتی خصوصی است از این نوع که در سال 1389 تأسیس گردید.سالهای آغازین حیات مؤسسه با شکل گیری فرآیند انجام اموربازرسی وحسابرسیداخلی مالک اصلی خود سپری و در طول این دوره ، نیازهای تخصصی و اجرایی از مؤسسات و شرکتهای فعال در این زمینه تأمین شد کهکماکان ادامه دارد .

عمده فعالیت مؤسسه انجام بازرسی و حسابرسی داخلی بالغ بر 7000 شعبه بانک کشاورزی طی قریب به 6 سال فعالیت بوده است.فناوری اطلاعات در مددرسانی به کارکردهای اجرایی شعب در طول این مدت، نقش محسوس و سازنده ای داشته ، به گونه ای که علاوه براینکه حدود 600 شاخص از سیستم یکپارچه ( Core Banking ) بانک مزبور برای رسیدگی به تراکنشها و فعالیت های حسابرسی بخش های مالی ، اعتباری وصول و خدمات (که عمدتاً با ابزارهای الکترونیکی به انجام می رسند) را مبنای حداقل دامنه بازرسی و حسابرسی شعب قرار داده است، سیستم مکانیزه بازرسی از راه دور را نیز به خدمت گرفته و گزارش های جامع تولیدی این سیستم ، یکی از پایه های رسیدگی برای حسابرسی رعایت و بعضاً حسابرسی عملیاتی شعب بوده است .

تبدیل یک گونه به گونه ای دیگر

با وجودیکه تا حد امکان از فن آوری های نوین برای اثربخش تر کردن حسابرسی ها استفاده می شود اما هنوز با حسابرسی تماماً سیستماتیک ( قاعده و روشمند و اتوماسیون رسیدگی ها ) فاصله داریم .

از این رو درگامی همسو ، با سازگاری بیشتر نسبت به تغییرات تکنولوژیک، در حال راه اندازی سیستم (BIS) برای استفاده در تکمیل آنی ( On time ) چک لیستهای بازرسی و حسابرسی و ارسال الکترونیکی آن به مقصدهای موردنظر هستیم .

جایگزینی سیستم یادشده با سیستم کنونی قریب الوقوع است چراکه تکلیف کارفرماست ، هرچند از دیرباز در دستور کار مؤسسه بوده و واجد مزایایی است :

الف) صرفه جویی وسیعی در مصرف کاغذ را در پی دارد. ( فعالیت سبز )

ب ) رسیدگی ها سریع تر گزارش می گردد.

ج ) قیمت تمام شده محصول ( خدمت بازرسی و حسابرسی ) کاهش می یابد.

د ) کیفیت رسیدگی ها لزوماً ارتقاء می یابد .

در نتیجه :

انحرافات با اهمیت در گستره وسیع تری افشا می گردد و حس اعتماد به اثربخشی حسابرسی ها افزایش خواهد یافت .