ranking1
y7u7

رتبه بندی شعب و واحدهای حسابرسی شده:
رتبه بندی شعب و واحدهای حسابرسی شده از نظر میزان انحراف در عملکرد، عدم رعایت اصول و موازین آئین نامهای و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره سازمان متبوع و توجه ویژه به شعب و واحدهای پر ریسک برای شفاف سازی فضای کار، اثر بخشی نظارت و کنترل و گسترش رقابت بین واحد ها از اهمیت بسیاری برخورداراست. در این رابطه با طراحی نرم افزار خاص و با استفاده از تخصیص امتیاز به آیتم های کنترل با توجه به وزن و اثربخشی آنها عملکرد شعب و واحد های مورد بررسی ، امتیاز نهایی محاسبه و متناسب با میزان انحراف در رعایت و یا عدم رعایت ضوابط و مقررات ، رتبه بندی واحد های مزبور از این زاویه امکان پذیر خواهد بود.